افتادن قطرات آب در ظرف سبز رنگ

Scroll

details

عکاسی از قطرات آبه افتاده شده در ظرف / این عکس ها با لنز ماکرو و از فاصله 2 سانتیمتری ثبت شدن / همچنین سرعت ثبت نور بالا باعث فریز شدن کامل شده است

سال اجرا

2013

نام مشتری

بدون مشتری

ژانر عکاسی

خلاق

photos