انتشارات راه اندیشه / عکاسی تبلیغاتی

details

عکاسی تبلیغاتی به سفارش انتشارات راه اندیشه / کتاب های کمک آموزشی / اکثر عکس ها به سفارش مشتری به صورت سری در فضای مشابه عکاسی شده

سال اجرا

2017

نام مشتری

انتشارات راه اندیشه

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos