بهار مسقطی / عکاسی مواد غذایی

Scroll

details

عکاسی تبلیغاتی به درخواست و سفارش کارخانه بهار مسقطی / این پروژه شامل 4 فریم عکس تبلیغاتی بود که این تصاویر در استودیو عکاسی شدند

سال اجرا

2014

نام مشتری

بهار مسقطی

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos