خط دو مترو کرج / عکاسی روند ساخت

Scroll

details

به سفارش سازمان قطارشهری کرج و حومه / عکاسی از روند ساخت / این پروژه از شروع تا پایان حدود 2 سال به طول انجامید / و در دوره های مختلف زمانی عکاسی شده

سال اجرا

2013

نام مشتری

سازمان قطارشهری کرج

ژانر عکاسی

صنعتی

photos