دنیای بتن پارسیان / عکاسی صنعتی

Scroll

details

عکاسی صنعتی از روند اجرای پروژه های کارخانه تولید افزودنی های بتن دنیای بتن پارسیان / این پروژه در 3 شهر مختلف اجرا شده است

سال اجرا

2017

نام مشتری

دنیای بتن پارسیان

ژانر عکاسی

صنعتی

Photos