روغن موتور سینولکس / عکاسی تبلیغاتی

Scroll

details

عکاسی تبلیغاتی از روغن موتور سینولکس / این عکس به دلیل استفاده از خودرو در خارج از استودیو عکاسی شد / 4 عکس تبلیغاتی نتیجه این همکاری بود

سال اجرا

2015

نام مشتری

synolex

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos