روند ساخت کارخانه / پولاد پویش

Scroll

details

عکاسی صنعتی از روند ساخت ساختمان اول کارخانه پولاد پویش واقع در شهرک صنعتی پرند / عکاسی از سالن تولید و بخش انبار / عکاسی معماری

سال اجرا

2016

نام مشتری

پولاد پویش

ژانر عکاسی

صنعتی

Photos