شرکت سرمایه گذاری مهیمن / خلاقانه

Scroll

details

عکاسی خلاقانه و تبلیغاتی به سفارش شرکت سرمایه گذاری مهیمن / این پروژه در محل اداری شرکت مهیمن اجرا شد و با تجهیزات نورپردازی کامل

سال اجرا

2016

نام مشتری

شرکت سرمایه گذاری مهیمن

ژانر عکاسی

خلاقانه

Photos