عکاسی از شکلات و بستنی با لنز ماکرو

Scroll

details

عکاسی با لنز ماکرو از بستنی قیفی و دسر شکلاتی / این پروژه به منظور نشان دادن قابلیت در عکاسی ثبت شده است / این پروژه با لنز ماکرو عکاسی شده است

سال اجرا

2013

نام مشتری

بدون مشتری

ژانر عکاسی

تبلیغاتی

photos