عکاسی از غرفه نمایشگاه / پولاد پویش

Scroll

details

عکاسی از غرفه کارخانه پولاد در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست واقع در محل دایمی نمایشگاه شهر خورشید / این عکاسی هم از جزئیات کامل نمایشگاه 

سال اجرا

2017

نام مشتری

کارخانه پولاد

ژانر عکاسی

خبری

Photos