عکاسی تبلیغاتی پوشاک / سفارش آلفردو

Scroll

details

عکاسی تبلیغاتی از پوشاک برند آلفردو / این عکاسی به درخواست مشتری بدون استفاده از مدل اجرا شده / عکاسی پوشاک یکی از انواع عکاسی تبلیغاتیست

سال اجرا

2016

نام مشتری

آلفردو

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos