واگن سازی پارس / عکاسی از خط تولید

details

عکاسی صنعتی از محیط کارخانه و خط تولید کارخانه واگن سازی پارس / این پروژه به درخواست گارفرما با استفاده از نور محیط عکاسی شده است

سال اجرا

2013

نام مشتری

واگن سازی پارس

ژانر عکاسی

صنعتی

photos