پارت پلیمر ایرانیان / تولیدکننده پریفرم

Scroll

details

عکاسی تبلیغاتی به سفارش کارخانه پارت پلیمر ایرانیان / تولید کننده ی پریفرم / این پروژه شامل 4 فریم عکس تبلیغاتی و خلاقانه است

سال اجرا

2017

نام مشتری

پارت پلیمر ایرانیان

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos