چای داریک / لیوان های یک بار مصرف چای

Scroll

details

عکاسی تبلیغاتی به سفارش داریک چای / تولید کننده ی لیوان های یک بار مصرف به همراه چای / در این پروژه باید ویژگی متفاوت محصول رو به نمایش میگذاشتیم

سال اجرا

2014

نام مشتری

داریک چای

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos