کارخانه قیر آتراکران انرژی / صنعتی

Scroll

details

عکاسی از محیط صنعتی کارخانه تولید قیر آتراکران انرژی / این پروژه به همراه عکاسی هوایی با استفاده از هلی شات در بندرعباس اجرا شد

سال اجرا

2017

نام مشتری

آترا کران انرژی

ژانر عکاسی

صنعتی

Photos