کارخانه کاوه مبدل / عکاسی صنعتی

Scroll

details

عکاسی تبلیغاتی و صنعتی از محیط کارخانه و محصولات بزرگ تولید شده در کارخانه کاوه مبدل / عکاسی صنعتی از ماشینالات صنعتی و روند تولید کارخانه

سال اجرا

2018

نام مشتری

کاوه مبدل

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos