کتری برقی بارزلا / عکاسی تبلیغاتی

Scroll

details

عکاسی تبلیغاتی از کتری چینی بارزلا / این عکس ها برای استفاده بر روی کارتن این محصولا به ثبت رسیدن / عکس ها در محیط استودیو عکاسی شد

سال اجرا

2015

نام مشتری

آقای گائینی

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos