کناف ایران / عکاسی معماری مشهد

Scroll

details

عکاسی معماری از پروژه های اجرا شده توسط کارخانه کناف ایران در شهر های مختلف کشور / این پروژه در 5 شهر کشور اجرا شد / عکاسی معماری

سال اجرا

2016

نام مشتری

کناف ایران

ژانر عکاسی

معماری

Photos