کناف ایران / عکاسی صنعتی و معماری

Scroll

details

عکاسی معماری به سفارش کارخانه کناف ایران / محصولات کناف ایران در ساخت پاساژ کوروش استفاده شده است / این عکاسی از مجتمع کوروش و به سفارش کناف

سال اجرا

2014

نام مشتری

کناف ایران

ژانر عکاسی

معماری

Photos