محصولات کارخانه ساپل / عکاسی محصول

Scroll

details

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی از محصولات کارخانه ساپل / این محصولات پلاستیکی و با تزریق پلاستیک تولید میشوند / این عکس ها به درخواست مشتری در زمینه خاکستری عکاسی شدند

سال اجرا

2017

نام مشتری

کارخانه ساپل

ژانر عکاسی

محصول

Photos