شرکت تولید داروهای دامی ایران

Scroll

details

عکاسی از محصولات داروویی و بهداشتی شرکت تولید داروهای دامی ایران / به سفارش سرکار خانم وزیری / این پروژه یکی از اولین پروژه های عکاسی محصول بود

سال اجرا

2014

نام مشتری

سرکار خانم وزیری

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos