عکاسی ماکرو / عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی

Scroll

details

عکاسی ماکرو / عکاسی تبلیغاتی و صنعتی مسعود رئوفی / این پروژه صرفا جهت نشان دادن قابلیت ها و توانایی عکاسی صنعتی و تبلیغاتی مسعود رئوفی است

سال اجرا

2019

نام مشتری

بدون مشتری

ژانر عکاسی

ماکرو

Photos