مبلمان زیتون / عکاسی از مبلمان

Scroll

details

عکاسی از مبلمان لوکس به سفارش مبلمان زیتون / این پروژه در محیط نمایشگاه زیتون ولی با طراحی صحنه تیم عکاسی ثبت شده است / عکاسی دکوراسیون / این پروژه طی 3 روز اجرا شد

سال اجرا

2018

نام مشتری

مبلمان زیتون

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos